Cập nhật tình hình xây dựng từ đường đến 09/6/2017