Chia tay ông Nguyễn Công DZị - cháu ngoại họ Trần chi 3 đời 12