Dấu tích lịch sử nhà thờ Trần tộc Đại tôn cần gìn giữ