Trai họ đời 12 : Trần Thanh Tùng, Trần Đình Khoa, Trần Quốc Nguyện thăm mộ tổ