Họ Trần có mặt sớm nhất ở Thái Bình

Ông Trần Lãm- một trong 12 sứ quân hoạt động ở Kỳ Bố hải khẩu, nay là thị xã Thái bình trong khoảng thời gian từ giữa đến cuối thế kỷ thứ X. Trần lãm còn được nhân dân đặt tên gọi thể hiện sự tôn kính là Trần Minh Công ( kiêng gọi  những người đáng kính bằng tên húy ).

Biết đặt quyền lợi quốc gia trên lên trên hết, Ông Trần Lãm đã giao binh quyền cho tướng tài là Đinh Bộ Lĩnh. Ông đã góp phần giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp tan 11 sứ quân còn lại và lên làm vua lập ra nhà Đinh. Với việc làm đó Ông Trân Lãm đã thể hiện rõ truyền thống anh hùng của dòng họ Trần, thể hiện tầm nhìn xa trông rộng,  tư tưởng chính trị, chiến lược quân sự

Rất tiếc sau này sử sách không không hề nói thêm ve62do2ng họ Trần Lãm ( Trần Minh Công) đi ở đâu và làm gì.

Theo ông Trần Gia Tiễn (1923), trước đây Thái Bình có một đền thờ nho3tho72 Trần Minh Công ở phố Trưng Trắc trong khu vực của tòa Công sứ Pháp, sau này không thấy nữa, có lẽ đã bị phá hủy trong cuộc tiêu thổ kháng chiến năm 1946.

( trích tư liệu của cụ Trần Đình Đoàn - đời thứ 11- chi 3)

Thiết kế bởi: Vinatechweb.com